Markten

(Mede-)Organisatie van evenementen


Op regelmatige basis organiseren wij of geven wij onze ondersteuning aan bepaalde evenementen.
Zo hebben we in het verleden reeds een aantal bedrijfsopendeurdagen, kerstfeesten en - markten, rommelmarkten, recepties en buurtfeesten ondersteund.

Wanneer mogelijk steken we de handen uit de mouwen en stampen we zelf nieuwe initiatieven uit de grond.
Zo ook onze koopjesmarkten....

Voor 2018 staan er reeds 12 voorzien te Liedekerke.
Wij zijn nog in volle bespreking voor andere evenementen.

Reglement evenementen

Reglement Verkoopbeurzen/rommelmarkten.

Organisatie:     

ZK-Snacks, Rebecca Van der hoeven, Kantonstraat 29 te 9403 NEIGEM, BE0678.729.190
                0470/80 80 00    events@zk-snacks.be

Inschrijvingen:

Inschrijvingen zijn enkel en alleen mogelijk en aanvaard  via het inschrijvingsformulier, email of via messenger. Enkel geschreven inschrijvingen worden aanvaard.
De organisatie behoudt, zonder plicht tot redenopgave, een inschrijving niet te weerhouden.
Ook over de toewijzing en plaatsindeling is geen discussie mogelijk.

Zodra uw inschrijving verwerkt werd, ontvangt u als standhouder een email met bevestiging van uw inschrijving, en voorziene plaats.  De bevestigingen worden zo vlug mogelijk meegedeeld.  De standhouder dient tegen uiterlijk 8 dagen na de bevestiging de betaling van diens standgeld uit te voeren.

Algemeen:

Standhouders die zich niet aan de regels houden, die richtlijnen van de bevoegde personen on site niet opvolgen, worden onherroepelijk van de markt verwijderd zonder teruggave van het standgeld.

Het wordt gedoogd om goederen bij andere standhouders aan te kopen en deze de dag zelf opnieuw aan te bieden (al dan niet tegen een hogere prijs).

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen, alsook niet bij diefstal, brand, en andere overmachten. Elke standhouder is en blijft ten allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor diens voorziene stand en materiaal op deze stand.

Op de markt zelf is steeds minstens 1 verantwoordelijke aanwezig.  U kan deze ten allen tijde aanspreken of telefonisch bereiken op 0470/80 80 00.

Het standgeld is verschuldigd zoals voorzien op het inschrijvingsformulier en uiterlijk 8 dagen na bevestiging van de stand betaalbaar op ARGENTA BE 83 9731 7874 9715.

Partytenten, parasols en aanverwanten zijn toegelaten mits deze niets of niemand hinderen.
Eigen verwarming- en of koelingsapparatuur is steeds verboden behoudens voorafgaande toestemming.

Tijdens de uren (en 30min voor de start) van het evenement is deze volledig verkeersvrij. 

Het is verboden om flyers, affiches en aanverwante uit te delen, te leggen, ,… en reclame te maken voor andere rommel- en verkoopmarkten vreemd aan de organisatie, behoudens voorafgaande toestemming.

Het is strikt verboden om een tombola of andere kansspelen te houden en/of entreekaarten te verkopen.

Iedereen wordt solidair geacht t.o.v. elkaar, die wie mee doet, blijft de volledige tijd aanwezig met zijn koopwaar tenzij dit op voorhand werd besproken met de Organisatie en/of de Organisatie dit zelf meedeelt aan alle standhouders door bv. uitzonderlijke omstandigheden (terreur, overmate slecht weer, …) . Niet-solidaire standhouders zullen geweerd worden op alle andere evenementen van de organisatie en zullen een kost van 15 € doorgerekend worden, gezien de overlast en de imagoschade van het evenement.

Het is eveneens verboden muziek te (laten) spelen.  Bij inbreuk kunnen de auteursorganisaties hoge vergoedingen eisen persoonlijk aan de standhouder.

Goederen:

ZK organiseert regelmatig twee soorten van markten, verkoopbeurzen, enerzijds met enkel tweedehands materiaal en deze waar ook handelaars en nieuw materiaal wordt toegelaten. Dit staat steeds duidelijk vermeld wat kan en wat niet voor elk evenement.

Het verkopen, aanbieden (al dan niet  gratis) van drank- en voedingswaren is verboden, behoudens ambachtelijke producten en op voorhand duidelijk mee te delen.

Alle niet verkochte (koop)waar en/of afval dient na afloop van de markt opnieuw meegenomen te worden; Bij ontstentenis zal er een forfait bedrag van 125 € aangerekend worden plus de opruimkosten en worden uw gegevens doorgegeven aan de politie.

Het is verboden op de markt de volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden, tenzij dit voldoet aan de wetgeving en voorafgaand akkoord van de organisatie:

-          Alle voedingsmiddelen

-          (droog)bloemen, planten, bloembollen, levende dieren, kopieën van cd’s en cassettes en andere mediadragers & artikelen waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.

-          Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, edele metalen, gesteente, wapens, onderdelen van wapens, munitie, medische apparatuur, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (Wet op de Ambulante Handel).

Enkel van toepassing op de rommelmarkten:
Nieuwe artikelen mogen niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.  Goederen die strijdig zijn met dit artikel aangeboden worden, zullen door de organisatie verwijderd worden, en in bewaring gehouden worden tot na afloop van het evenement.


Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen in strijd met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.


 

Opbouw:

                De uren voor de opbouw worden ook steeds meegedeeld op het inschrijvingsformulier.
                Deze verschillen naargelang de aard en de locatie.

Voertuigen worden in de mate van het mogelijke zo dicht mogelijk bij de standen toegelaten. De organisatie beslist steeds of iets al dan niet mogelijk is. Diens orders zijn de regel.
Geen afwijkingen toegestaan.  Tijdens het laden en lossen zal de standhouder er over waken dat zijn voertuig en hijzelf geen hindernis vormt voor andere deelnemers en/of voor het doorgaand verkeer of voor de hulpdiensten.

Bij aankomst dient u zich STEEDS aan te melden bij de organisatie. Op eigen initiatief, buiten de uren of niet, beginnen opbouwen is niet toegestaan.  Breng voor de zekerheid steeds uw inschrijvingsformulier en betalingsbewijs mee.

Standhouders die niet ingeschreven zijn maar zich ’s ochtends aanmelden bij de organisatie dienen te wachten op instructies van de organisatie. Afhankelijk van de markt en diens mogelijkheden wordt er bekeken wat mogelijk is.  Indien er geen standprijs voorzien is op het inschrijvingsformulier voor last minute, op eigen risico is het tarief het dagtarief x 3. Contant te betalen alvorens te starten met de opbouw.

Het is niet toegelaten de te koop aangeboden artikelen vast te maken aan bouwelementen van woningen en/of andere constructies. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de schade door de standhouder(s) aan derden, met inbegrip van roerende en onroerende goederen. 

Hoedanigheid:

Indien het om een rommelmarkt, 2dehandsbeurs gaat zijn enkel particulieren en erkende vzw’s (zonder commercieel doel)toegelaten, zover aan alle wet- en regelgevingen voldaan wordt. De wet laat de particulier toe zijn goederen te verkopen voor zover deze verkoop niet het normaal beheer van een privepatrimonium overstijgt. Concreet mag een particulier goederen verkopen die hem toebehoren die hij niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd heeft met de bedoeling deze te verkopen.  Met andere woorden hij mag occassioneel zijn huis/zolder… leegmaken en verkopen wat hij te veel heeft. Hij heeft dan geen verdere machtiging nodig.  Treedt de particulier buiten dit kader, dan zal hij zich moeten schikken en richten naar de verplichtingen van een handelaar en het statuut van zelfstandige moeten aannemen.

Indien er ook handelaars en nieuwe goederen wordt toegelaten:
De handelaar moet zich duidelijk kenbaar maken door een identificatiebord, zodat de consument het verschil tussen een particulier en een handelaar kan zien.

Dit identificatiebord dient wettelijk volgende vermeldingen te bevatten:

-          Naam en voornaam van de werkgever die de activiteit als natuurlijk persoon voor eigen rekening uitoefent of de naam van de persoon die het dagelijks bestuur van het bedrijf op zich neemt

-          De firmanaam en/of handelsbenaming

-          De gemeente waar de zetel of het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd is.  Als de zetel van het bedrijf zich niet in België bevindt, ook het land en de gemeente waar deze gesitueerd is.

-          Wanneer het een buitenlands bedrijf betreft zonder zetel in België, het inschrijvingsformulier bij de KBO of het identificatienummer dat dit vervangt

-          Diens ondernemingsnummer

De wet voorziet wel een paar uitzonderingen. Voor dergelijke verkoop is geen leurderskaart nodig, maar er zijn wel enkele vereisten:

-          Het doel moet menslievend, sociaal, educatief of sportief zijn, ter verdediging van de natuur en de dierenwereld, of ter bevordering van ambachten en streekproducten

-          De verkoop moet occasioneel blijven;

-          Naargelang het statuut van de organisator zijn er nog richtlijnen.

De standhouder is ten allen tijde verantwoordelijk voor de goederen die hij verkoopt. Bij overtredingen vastgesteld door de overheidsdiensten is de organisator niet verantwoordelijk en zal de standhouder onmiddellijk van de markt verwijderd worden.

Door deelname aan het evenement verklaart iedere deelnemer (standhouder en/of bezoeker) zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die zich niet in het reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk in de meest gunstige wijze opgelost.  In geen enkel geval is een terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.

De beteugeling van openbare dronkenschap op de openbare weg is van toepassing op het volledige evenement.

Bij het plaatsen van uw stand dient u rekening te houden dat:
- bij een stand op de openbare weg een minimale doorgang van 4m dient gevrijwaard te zijn.
- bij een binnenstand u binnen de aangetoonde afmetingen bij aankomst dient te blijven. Bij ontstentenis hiervan een minimale doorgang van 1,4m te voorzien.

De organisatie is nooit verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Bij ongeval, noodgeval of enig ander geval van heirkracht en op verzoek of bevel van de organisatie, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere standhouder verzocht worden de verkoopsruimte vrij te maken en te houden.  In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.

Standhouders die hun inschrijving wensen te wijzigen, schrappen of welke administratieve wijziging ook, zullen gehouden worden een administratiekost van 20 € per verrichting te  betalen. 

Annulatievoorwaarden:

                Tot 14 dagen voor het ingeschreven evenement:           50% van het standgeld
Tot 7 dagen voor het ingeschreven evenement:                             80 % van het standgeld
Annulatie laatste week tot 36u voor event:                       90% van het standgeld
Zonder verwittigen niet opdagen dag zelf:                         100 % van het standgeld + 20 €
                               Deze 20 € dient als vergoeding door de opgelopen schade.
De standhouder heeft evenwel het recht diens plaats over te dragen aan een ander, mits voorafgaand akkoord van de organisatie.

Specifiek voor de beurzen te Loods E, St Gabrielstraat 152 E  1770 Liedekerke:

                - Opbouw kan steeds de vrijdag  voor de beurzen van 15 tot 21u en 2u voor aanvang van het
evenement.

- Uiterlijk 30 min voor de start wordt het laatste deel van de weg naar de loods onderbroken met een palet betonblokken zodat er geen gemotoriseerde voertuigen door kunnen. Gelieve tijdig uw voertuigen te verplaatsen.

 Standhouders worden verzocht om zich NIET op de parking net vooraan aan de straat te parkeren, maar verder naar rechts beneden richting woonwijk en/of op de openbare weg, zodat er toch voldoende parking en parkingrotatie is voor de bezoekers.

- Elke standhouder krijgt x aantal cateringbonnen.  1 bon = 1 €.  Deze zijn niet omwisselbaar
in geld, wordt niet op teruggegeven etc. Deze zijn enkel geldig op dagen van de beurzen.

- Standhouders die meerdere dagen deelnemen hebben het recht, op eigen risico, hun goederen ter plaatse te laten tot uiterlijk 1u na afloop van de laatste beurs; 29/4/17 21u.